Biodiversiteit en industrieel verleden hand in hand in Manchester | Crooswijk gaat stadsinbreiden met biobased houtbouw
 
Indien deze nieuwsbrief niet goed leesbaar is, kunt u de webversie bekijken.
Wilt u zich afmelden voor deze mailing? Een link staat onderaan deze mail.
 

Stadswerk is er voor iedereen die actief is op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dus bent u een professional werkzaam in een van de disciplines van dit brede vakgebied? Dan is Stadswerk uw vereniging! Lid worden? Ga naar de website van Stadswerk.
 

Verenigingsnieuws
 

Studiereis Greater Manchester 20-22 september

Boek nu met vroegboekkorting!

Stadswerk, Stichting RIONED, Koninklijk Waternetwerk, GDO en NLingenieurs organiseren samen met de Nederlandse ambassade Verenigd Koninkrijk, Netherlands Business Support Office Manchester en de Greater Manchester Authority een aantrekkelijk werkbezoek aan de resilient metropool regio Greater Manchester.

Programma en netwerk

Samen met Greater Manchester, Nederlandse ambassade en Netherlands business support office stellen we een interessant programma op waarin de metropoolregio informatie met ons deelt, praktijkvoorbeelden laat zien en we ruimschoots tijd maken voor het leggen van netwerkcontacten. Waardevolle contacten waar u later op kunt teruggrijpen voor verdere kennisuitwisseling. We werken nu aan de precieze invulling van het programma. Klik hier voor dit programma in aanbouw en voor de aanmelding.

Kosten

De kosten bedragen bij inschrijving voor 15 juli 2023 € 895,00 (ex BTW) voor leden/begunstigers van Stadswerk, Rioned, Waternetwerk, GDO en NLingenieurs. Daarna bedragen de kosten voor leden/begunstigers € 1.195,00 (ex BTW). Voor overige deelnemers bedragen de kosten € 1.495,00 (ex BTW).


Gedragscode Soortbescherming gemeenten opgeschort

De gedragscode Soortbescherming gemeenten kende een goedkeuring tot 1 juni 2023. Al in het najaar van 2022 hebben wij bij RVO aangedrongen op overleg over de noodzakelijke aanpassingen om de geldigheid van de gedragscode te verlengen. We hebben benadrukt dat dit in het belang is van alle gemeenten die met de gedragscode werken in verband met de aanbesteding van ondere andere onderhoudsbestekken en de uitvoering van werkzaamheden.

Helaas kwam hier pas dit voorjaar beweging in met als gevolg dat het niet is gelukt er voor te zorgen dat er op 1 juni nog steeds een geldende gedragscode is. Het was namelijk noodzakelijk om de gedragscode aan te passen aan het nieuwe kennisdocument met bijbehorende en maatregelencatalogus ‘Na-isolatie en renovatie voor gebouwbewonende soorten’, die pas in maart jl beschikbaar kwam. 
Daarnaast RVO heeft een aantal wijzigingen voorgeschreven die voortkomen uit het nieuwe reikwijdtedocument, deze zijn zo veel als nu was mogelijk verwerkt. Een aantal van de door RVO en ons gewenste aanpassingen zijn nog geparkeerd waardoor er ruimte ontstond voor afstemming met diverse partijen op een later moment en er wel zo snel mogelijk een goedgekeurde gedragscode beschikbaar komt. 

De nieuwe goed te keuren gedragscode moet nog worden voorgelegd ter ondertekening aan de Minister en deze zal vervolgens ter inzage worden gelegd. RVO doet haar uiterste best om de benodigde procedures zo snel mogelijk te doorlopen maar definitieve goedkeuring en publicatie is pas medio september te verwachten.

Voor nu betekent dit dat er de komende maanden geen gebruik kan worden gemaakt van de vrijstellingsruimte uit de gedragscode. In het geval er bij werkzaamheden (de D-maatregelen) daar wel de gebruik van moet worden gemaakt betekent dit dat er gekeken moet worden of een andere werkwijze of aanpassing van de planning mogelijk is en lukt dat niet dan zal een ontheffing moeten worden aangevraagd. De provincies zijn op de hoogte van het feit dat er ontheffingsaanvragen binnen kunnen komen. Provincies zijn tevens bevoegd om te controleren op naleving van de Wet natuurbescherming. 

Na goedkeuring krijgt de gedragscode een geldigheid tot 1 januari 2025. In het najaar starten wij daarom ook met de noodzakelijke werkzaamheden om een nieuwe versie te maken die is aangepast op de Omgevingswet en per 1 januari 2025 van kracht zal worden.


Excursie naar de groen huiskamer van Tilburg

Op 29 juni organiseren Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en Stadslandbouw Nederland samen een Meet in Green bij Groeituin013 in Tilburg! Hét moment om je collega’s te ontmoeten in een groene omgeving, te leren over stadslandbouw en de potentie hiervan te ontdekken voor jouw eigen gemeente. 

GroeiTuin013 is een prachtige in Tilburg gelegen stadstuin. De tuin vormt de verbinding tussen de stad en het buitengebied. Het is een groene plek met lokale voedselproductie, waar alle lagen uit de samenleving samenkomen. Sociale inclusiviteit staat centraal binnen GroeiTuin013. De tuin wordt dan ook gerund door een klein professioneel team, samen met een groot aantal vrijwilligers (meer dan 100!) en dagbesteders.

Klik hier om aan te melden.


Extra Algemene Leden Vergadering 16 juni

Op vrijdag 16 juni vindt een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze ledenvergadering vindt in digitaal verband plaats.

ALV 16 juni 2023 9.30 uur tot 10.30 uur MS teamsDeze extra ALV wordt bijeen geroepen omdat op de reguliere ALV van 22 mei jl de vereiste aanwezigheid van 2/3 van de leden ten behoeve van een wijziging van de statuten niet aanwezig was. Conform artikel 21. Lid 3 van onze statuten schrijven wij daarom een extra ALV uit. In deze vergadering kunnen de aanwezige leden -ongeacht het aantal aanwezigen- besluiten over de voorgenomen statutenwijziging.


 

 

 

 

 

 

 

#8/Juni/2023
 

Actueel 

Gemeentelijke plannen geraakt door natuurherstelwet

Voorstanders van de conceptnatuurherstelwet in Brussel menen dat de gemeenten voorop kunnen lopen wat de natuurbescherming betreft. Maar volgens SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen gaan de gemeenten juist tegen beperkte ruimtelijke planningsmogelijkheden aanlopen als de wet doorgaat.

Lees verder...


Bekijk hier onze nieuwste vacatures

Er verschijnen wekelijks nieuwe vacatures op de website DeOpenbareRuimte.nu. Raadpleeg daarom regelmatig onze vacaturebank om de meest recente functies te bekijken. Om u alvast een eind op weg te helpen zijn hier onze nieuwste vacatures:


Crooswijk gaat stadsinbreiden met biobased houtbouw

Op meerdere inbreidingslocaties in Rotterdam Crooswijk verrijzen straks biobased houtbouw-woningen. KAW ontwikkelt daartoe een houtbouw-concept voor complexe locaties in de stad dat resulteert in aanzienlijk minder CO2-uitstoot, en meer betaalbare, duurzame & gezonde woningen. Het plan voorziet daarnaast in oplossingen tegen hittestress, het bufferen van regenwater en het investeren in biodiversiteit.

Lees verder...


Ingezonden mededeling

Excursie over het leidmotief in Deventer

Op donderdag 22 juni organiseert Vandersanden in samenwerking met NVTL, Daaf Ledeboer en Buro Lubbers een exclusieve excursie door de binnenstad van Deventer. Het thema is het leidmotief voor de buitenruimte, deelname is gratis.

Tijdens de excursie beschouw je samen met zelfstandig stedenbouw-historicus Daaf Ledeboer en Joeri Sowka van Buro Lubbers de transformatie van de inrichting van de buitenruimte. Op niveau van ontwerp, gebruiksfuncties, groen, materialen en detailleringen. 

De excursie start om 12.00 en eindigt rond 17.30 uur, inclusief lunch.

Meld u direct gratis aan


Overschakelen op stadswarmte: Casus Bovenkruier laat zien wat je tegen kunt komen

Omschakelen van gas naar stadswarmte is een complexe operatie, onder meer omdat het alleen kan als een ruime meerderheid in een wooncomplex of buurt meegaat. Ook zijn vaak ingrepen in de openbare ruimte nodig, zoals de aanleg van transportleidingen en tijdelijke warmtevoorzieningen. Hoe organiseer je zoiets? Casus Bovenkruier in Amsterdam-Noord laat het zien. 

Lees verder...


Biodiversiteit en industrieel verleden hand in hand in Manchester

Voor het eerst in 100 jaar tijd is een nieuw park gecreëerd in het centrum van Manchester. Mayfield Park vormt het groene hart van een nieuw mega project. De ruim 2.5 hectare aan nieuw parklandschap brengt nieuw leven in de stad en maakt onderwijl eervolle verwijzingen naar het industriële verleden van de locatie. 

Lees verder...


 

 

 

 

 

Stadswerk magazine 

Nu in Stadswerk magazine #4: Openbare ruimte en mobiliteit

Wat maakt Arnhem groen ?

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur in Arnhem, vertelt welke sterke troeven de gemeente in handen om de groene aspiraties waar te maken. Wat is groen? Je zou een hoog filosofisch gehalte aan deze vraag kunnen toekennen, maar in dit verband is het vooral praktisch bedoeld. Want groen staat soms niet alleen voor planten en bomen, maar ook bijvoorbeeld voor circulair en klimaatbewust gedrag en dat kan voor spraakverwarring zorgen. Cathelijne Bouwkamp bedoelt de eerste, engere definitie als ze het over groen heeft. ‘Dat neemt niet weg dat groen aan diverse beleidsdoelen kan bijdragen,zoals klimaatadaptatie, gezondheid en sociale cohesie’, stelt de wethouder terecht vast. ‘Dat gegeven gebruiken we ook om ze van een breed draagvlak en een gezonde financiële basis te voorzien. Daardoor kun je meer vaart zetten achter groene initiatieven.’


Nieuwe bril

Steeds meer gebieden worden autoluw. Maar ondanks goede intenties zie je vaak dat ze nog altijd vanuit de auto zijn ontworpen en niet vanuit de mens. Een bredere blik met oog voor koppelkansen kan dat voorkomen. Vergeet daarbij overigens de ondergrond niet. De hamvraag is: hoe breng je dit denken in de praktijk? De City Deal Openbare Ruimte ontwikkelt instrumenten die overheden, netbeheerders, ontwikkelaars en anderen hierbij helpen. Denk aan een toolbox integraal afwegen, een waaier van integrale aanbestedingsmogelijkheden en een handreiking voor de uitwisseling van data. 

“In de loop van dit jaar levert de citydeal steeds meer instrumenten op, dus houd ons in de gaten. Maar uiteindelijk hebben we niets aan ‘harde’ instrumenten, als de ‘zachte kant’ niet op orde is: mensen, cultuur en organisatie. De mensen moeten de multifocale bril kunnen en willen opzetten, en de sectorale bril af. En de cultuur en organisatie moeten integraal kijken en samenwerken stimuleren. Met die verandering in denkwijze, cultuur en organisatie kan iedereen vandaag beginnen.” 


Waarom Nederlanders bleven fietsen

Het klimaatvraagstuk dwingt beleidsmakers om autogebruik terug te dringen. Hoe? Fietsen aantrekkelijker maken. Zo’n honderd jaar gelden was de fiets al hét vervoermiddel voor de meeste Europeanen. Hoe verklaren we de neergang? Waarom werd in sommige steden minder gefietst en bleef men fietsen in andere? Historisch onderzoek onderscheidt vijf verklarende factoren.In de jaren ‘20 pakten arbeiders in de industrialiserende wereld de fiets naar het werk. Alleen welgestelden forensden met auto's, onderweg omringd door fietsende massa’s. Het historisch fietsonderzoeksprogramma Cycling Cities toont het aandeel van de fiets in het verkeer in verschillende Europese steden in verschillende periodes: een hoge piek in de jaren ’20 en ’30 kent, gevolgd door een scherpe afname jaren later. Maar anders dan elders bleven Nederlanders in de jaren '50 doorfietsen. Waarom? Patrick Bek, Hogeschool Rotterdam en Technische Universiteit Eindhoven geeft een verklaring vanuit vijf factoren.


Adverteren in Stadswerk magazine?

In het komende nummer van Stadswerk magazine adverteert u al met een 1/1 pagina vanaf €995,- of zet u uw bedrijf middels een advertorial in de spotlights! Uw advertorial wordt gratis doorgeplaatst naar De Openbare Ruimte. Wacht niet te lang met reserveren, want de ruimte is beperkt! Een ander formaat? Een toffe campagne? Neem vrijblijvend eens contact op! Voor meer informatie, mail Lot Vermeer.


Professional in de openbare Ruimte? Lees dan Stadswerk magazine!

Abonneren op Stadswerk magazine? Klik hier.


 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door Stadswerk. Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.